Mẫu tờ khai làm thủ tục hộ tịch theo thông tư 15/2015/TT-BTP về thi hành Luật hộ tịch

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/01/2019 09:15 - Người đăng bài viết: luatducphuong
Biểu mẫu, sổ hộ tịch

Biểu mẫu, sổ hộ tịch

Đối với việc đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, nhận nuôi con nuôi, nhận cha mẹ, thay đổi,... tại UBND xã phường. Thủ tục tuy không phức tạp nhưng nếu không để ý hoặc khi đi làm lần đầu sẽ rất mất thời gian nếu bạn không tham khảo trước. Hiện nay đều có hướng dẫn cụ thể giúp người đề nghị lập tờ khai theo đúng mẫu quy định, giúp các cán bộ chuyên môn dễ dàng hơn trong việc thực hiện đăng ký theo yêu cầu. Mặc khác, đối với cơ quan tiến hành đăng ký hộ tịch cũng có những biểu mẫu giấy tờ, sổ hộ tịch để quản lý, thực hiện đăng ký, tra cứu thông tin. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu để bạn đọc nắm được, tiện sử dụng khi có nhu cầu.
Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH
 
        Kính gửi: (1)..........................................................................................
 
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .........................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (2)..................................................................................................................
Nơi cư trú: (3)...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Quan hệ với người được khai sinh: .........................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:....................................................................... ..................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:.........................................
.................................................................................................................................................
Nơi sinh: (4).……………………………………………………………..…………………………………………….
Giới tính:....................... Dân tộc: ..................... ...........Quốc tịch: ……………………………………
Quê quán: ................................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên cha: ……………………………………….…………………………….……………………
Năm sinh: ...................... Dân tộc: ..........................Quốc tịch: …………………………………….…
Nơi cư trú: (3) .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………………………..….…………………….
Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: ………………………………….…
Nơi cư trú: (3) .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.
Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.
                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............
  Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
..........................................

Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh
Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
           - Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014.
(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.         
(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính
Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản, Hà Nội
 •  Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra.
Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 
-----------------------------------------------------------------
Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 
Kính gửi(3):................................................................................................
 
 
 
Thông tin Bên nữ

Bên nam

Họ, chữ đệm, tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi cư trú (4)  
 
 
Giấy tờ tùy thân(5)  
 
 
Kết hôn lần thứ mấy    
                
            Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.
Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.
                                          ...........................………., ngày ..........…tháng ............ năm............…
 
 
 
 
 
 
Bên nữ
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
 
 
....................................
Bên nam
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
 
 
....................................
  

Chú thích:
(1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ.
(3) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn.
(4) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
(5) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/1982).

--------------------------------------------------------------------------------
Mẫu 3:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ
 
Kính gửi: (1)........................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...................................................................................................
Nơi cư trú: (2).......................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân (3) ..............................................................................................................................
Quan hệ với người đã chết: ................................................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký khai tử cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: .........................................................................  Giới tính:....................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................................
Dân tộc: ....................................................................  Quốc tịch: ......................................................
Nơi cư trú cuối cùng: (2) .....................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ............................................................................................................................
Đã chết vào lúc: ................. giờ ...............  phút, ngày ..............  tháng ...........  năm ....................
Nơi chết: ...........................................................................................................................................
Nguyên nhân chết: ............................................................................................................................
Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (4)........................................ do..................... ...................
..............................................................................  cấp ngày .........  tháng .........  năm .................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
 Làm tại: ........................................... , ngày .........  tháng ........  năm ...............
 
  Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
 
............................................
 
 

Chú thích:
  (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký khai tử.
 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
 (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
 (4) Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”.
 
                 
----------------------------------------------------------------------------------
Mẫu 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ
 
Kính gửi: (1).............................................................................................
 
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..................................................................Giới tính .........................
Nơi cư trú: (2) ............................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ................................................................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:
Người giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên: ........................................................................... Giới tính .........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................
Dân tộc:.............................................................Quốc tịch: ......................................................................
Nơi cư trú: (2)............................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3)...................................................................................................................................
Người được giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................ Giới tính .........................................
Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................................
Dân tộc: ...........................................................Quốc tịch: ....................................................................
Nơi cư trú: (2) .............................................................................................................................................
Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: ...............................................................................................................
Lý do đăng ký giám hộ: ..........................................................................................................................                 ...................................................................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
   Làm tại: ......................................... , ngày .........  tháng ........  năm ...............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
 
.............................................
 

Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.
(2)  Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).
 

-------------------------------------------------------------------------------------
Mẫu 5: 
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

 
Kính gửi: (1) .......................................................................
 
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:.........................................................................
Nơi cư trú: (2)...........................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3)...............................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:
Người giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên: ........................................................ Giới tính: ..............................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................
Dân tộc:................................................................... Quốc tịch: ............................
Nơi cư trú(2):............................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3)................................................................................................
Người được giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên: .....................................................................Giới tính: ..............
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...............
Nơi cư trú: (2) ...........................................................................................................
Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3).........................................................................
Đã đăng ký giám hộ tại quyển số: ..........................., số .........................................
Ngày ....... tháng ......... năm ......... của(4) ................................................................
Lý do chấm dứt việc giám hộ:..............................................................................
.................................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
   Làm tại: ...................... , ngày ...  tháng ...  năm ....
                                                                                                                            
 
 
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
 

Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký chấm dứt giám hộ.
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).
(4) Ghi tên cơ quan đăng ký giám hộ trước đây.
 
 -------------------------------------------------------------------------------
 
Mẫu 6:
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON
Kính gửi([1]):...................................................................................................


Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................
Dân tộc:.....................................................................Quốc tịch:..........................................
Nơi cư trú(2): ........................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân (3):..............................................................................................................
Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con(4):..............................................................................
Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:.................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................
Dân tộc:........................................................Quốc tịch:.........................................................
Nơi cư trú (2):........................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân (3):....................................................................................
................... của người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ..................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................
Dân tộc:.............................................................Quốc tịch:.....................................................
Nơi cư trú(2): ..........................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân(3):..................................................................................................................
Tôi cam đoan việc nhận.......................................nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.
                                                 Làm tại..........................................ngày ............tháng............năm............
                                                                                                    Người yêu cầu
                                                                   (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
                                                                                          
                          
                                                                                     ..............................                                                                                     
 
 Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)       Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con(6)
 
 
 
 
Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
 
Chú thích:
 
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký;
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004);
(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;
(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự);
(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên.
 
 
 
---------------------------------------------------------------
Mẫu 7:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH
        Kính gửi: (1)..........................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...............................................................................
Giấy tờ tùy thân: (2)..........................................................................................................
Nơi cư trú: (3)....................................................................................................................
...................................................................................................................................
Quan hệ với người được khai sinh: ...........................................................................
Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:.......................................................................................................
Giới tính:....................... Dân tộc: ..........................Quốc tịch: …..………………
Ngày, tháng, năm sinh: ................................ghi bằng chữ:.....................................
.......................................................................................................................
Nơi sinh: .………………………………………………………………………….
Quê quán: ...........................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên cha: ……………………………………………………………
Năm sinh: ...................... Dân tộc: ......................Quốc tịch: …………
Nơi cư trú: (3) .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên mẹ: ……………………………………….……………………
Năm sinh: ....................... Dân tộc: ................... ............Quốc tịch: ……………………
Nơi cư trú: (3) ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................
Đã được đăng ký khai sinh tại(4) .......................................................................... .....
Giấy khai sinh số(5) ................................... cấp ngày............. /........ / ...................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
 
 
Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
...........................................
 
 
 

Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh
Ví dụ: Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.
(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.         
(4) Ghi rõ tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.
(5) Ghi số, ngày, tháng, năm cơ quan nước ngoài cấp Giấy khai sinh.
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------
Mẫu 8:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN
 
 
Kính gửi: (1)......................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ......................................................................................................
Nơi cư trú: (2) .....................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3)............................................................................................................................
Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:
Họ, chữ đệm, tên bên nữ: ...............................
...........................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................
Dân tộc: ...................... Quốc tịch: ...................
Nơi cư trú: (2).....................................................
...........................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ..........................................
...........................................................................
Họ, chữ đệm, tên bên nam: ............................
...........................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................  
Dân tộc: ...................... Quốc tịch: ...................
Nơi cư trú: (2).....................................................
...........................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ..........................................
...........................................................................  
Đã đăng ký kết hôn tại(4) ...................................................................................................................
 ........................................................................................... số ..........................................................
cấp ngày........ tháng ...... năm ...........................................................................................................
Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5).
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 
 
Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
...........................................
 
 
 

Chú thích:
 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.
 (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
 (4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
 (5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------
Mẫu 9:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ
 
Kính gửi: (1).....................................................................................
 
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ..................................................................................................
Nơi cư trú: (2)...................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ..........................................................................................................................
Quan hệ với người đã chết: ...........................................................................................................
Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ....................................................................  Giới tính: .....................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................
Dân tộc: ................................................................  Quốc tịch: .......................................................
Nơi cư trú cuối cùng: (2) ..................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) .........................................................................................................................
Đã chết vào lúc: ............... giờ ............  phút, ngày .............  tháng ...............  năm ....................
Nơi chết: ............................................................................................................................................
Nguyên nhân chết: ............................................................................................................................
Theo (4) .........................................................................................................................................
số ................................................. do (5)......................................................................................
............................................................cấp ngày........... tháng ........ năm ..................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
 
     
  Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 
 
Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
...........................................
 
 
         
 

Chú thích:
 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi sinh sống thực tế.         
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
 (4) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.
 (5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

 
-------------------------------------------------------------------------
Mẫu 10:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH
 
Kính gửi: (1).....................................................................................
 
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .................................................................................................
Nơi cư trú: (2)...................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ........................................................................................................................
Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc(4) .............................................. cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:  ..........................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................
Dân tộc: ............................ .....................Quốc tịch: ...................................................
Nơi cư trú: (2)....................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ..........................................................................................................................
Nội dung ghi vào sổ hộ tịch(4): .........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Theo (5) ............................................................................................................................................
số ................................................. do (6)..........................................................................................
...............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm ............
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 
 
Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
...........................................
 
 
 

Chú thích:
 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.         
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký (thay đổi hộ tịch, khai tử).
(5) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.
 (6) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

-----------------------------------------------------------------------
Mẫu 11:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH
 
        Kính gửi: (1)..........................................................................................
 
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .............................................................................
Giấy tờ tùy thân: (2).....................................................................................................
Nơi cư trú: (3)..............................................................................................................
Quan hệ với người được khai sinh: ............................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:....................................................................... ..............................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:.............................
...........................................................................................................................
Nơi sinh: (4).………………………………………………………….……….
Giới tính:....................... Dân tộc: .......................Quốc tịch: ………………….………
Quê quán: .............................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên cha: ………………………………….…………….……………
Năm sinh: ...................... Dân tộc: .........................Quốc tịch: ………………
Nơi cư trú: (3) .................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên mẹ: ………………………………………………………………
Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: …………………
Nơi cư trú: (3) .................................................................................................................
Đã đăng ký khai sinh tại: (5)………………………………………………………...
Giấy khai sinh số: (6)………………………….., ngày ………. / ………./. ……………………
Lý do đăng ký lại: ........................................ ……………………………………………………..
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.
                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............
  Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
..........................................
 

Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh
Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
           - Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.
(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.         
(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi sinh ra; trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chi ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
(5) Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây, số, ngày, tháng, năm cấp Giấy khai sinh trước đây (nếu có bản sao Giấy khai sinh).
 
 
 -------------------------------------------------------------------------
Mẫu 12:
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN
 
        Kính gửi: (1)..........................................................................................
 
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .............................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3).....................................................................................................
Nơi cư trú: (2)..................................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên của vợ:........................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................
Dân tộc: ......................................................Quốc tịch: ………………………………..
Nơi cư trú:(2)....................................................................................................
Giấy tờ tùy thân:(3)...................................................................................................
Kết hôn lần thứ mấy:...............................................................................................
Họ, chữ đệm, tên của chồng: ……………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................
Dân tộc: ......................................................Quốc tịch: ……………………………..
Nơi cư trú:(2)....................................................................................................
Giấy tờ tùy thân:(3)...............................................................................................
Kết hôn lần thứ mấy:..........................................................................................
Đã đăng ký kết hôn tại: (4)……………………………………………..
.........................................ngày ………. tháng ……….năm……………………
Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: (5)…………………, Quyển số: (5)………………………
Lý do đăng ký lại: .............................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............
  Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
..........................................
 

Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn
 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.       
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
 (4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.
(5) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------
Mẫu 13:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ
 

Kính gửi: (1)......................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..................................................................................................
Nơi cư trú: (2)......................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân (3) .............................................................................................................................
Quan hệ với người đã chết: ................................................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai tử cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ........................................................................  Giới tính: .....................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................................
Dân tộc: ...................................................................  Quốc tịch: .......................................................
Nơi cư trú cuối cùng: (2) ......................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ..............................................................................................................................
Đã chết vào lúc: ............... giờ ...............  phút, ngày ..................  tháng ...............  năm ....................
Nơi chết: ...............................................................................................................................................
Nguyên nhân chết: ...............................................................................................................................
Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (4)........................................ do..................... ...................
..................................................................................  cấp ngày .........  tháng .........  năm .................
Đã đăng ký khai tử tại: (5) …………………………………..ngày ………. tháng ……….năm ....................
Theo Trích lục khai tử số: (6) ……………………………………………………………………………….
Lý do đăng ký lại: ............................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Làm tại: ............................................. , ngày .........  tháng ........  năm ...............
 
  Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
 
..........................................
 
Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký lại khai tử.
 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.        
 (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
 (4) Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”.
(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.
(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.
 
 
-----------------------------------------------------------------------
Mẫu 14:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

 
Kính gửi: (1) ...................................................................................................
 
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..............................................................................
Nơi cư trú: (2)..................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3)........................................................................................................
Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:....................
Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ........................................ ..............................................................
cho người có tên dưới đây
Họ, chữ đệm, tên: ...........................................................................................  Giới tính:................
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................
Dân tộc:............................................................................Quốc tịch:...............................................
Giấy tờ tùy thân: (3)...........................................................................................................................
Nơi cư trú: (2) ...................................................................................................................................
Đã đăng ký (5)  .....................ngày......... tháng ......... năm ................ tại số: .......... Quyển số:............ của ....................
Từ: (6)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thành:............................... ........................................................................................
Lý do:............................................................................ .........................                
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
 Làm tại: .............................................. , ngày ..........  tháng .........  năm ...........
                                                                                                                      Người yêu cầu
                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)                                                                                                                                                     
 
 
 Ý kiến của người được thay đổi họ, tên                                Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ,
(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc           chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)
(nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)                                                                                               


--------------------------------------------------------------------
Mẫu 15:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 
 
Kính gửi: (1)..........................................................................................
 
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .......................................................................................
Nơi cư trú: (2).................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3).....................................................................................................................
Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: ...............................................
Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) .............................................................
cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ................................................  Giới tính: ...............................................
Dân tộc: ............................................................  Quốc tịch: .....................................................
Nơi cư trú: (2).................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ..................................................... ...............................................................
Số định danh cá nhân (nếu có): ............................... .........................................................
Đã đăng ký tại: (5) ..............................................................................................................
............................................................................................  ngày  .....  tháng .......  năm ...........
Theo(6)......................................................................số.................. Quyển số: (7).....................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình
   Làm tại: ............................ , ngày .......  tháng ......  năm .............
 
                                                                            Người yêu cầu
                                                            (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
 
                                                                                ...................................................                                               
Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch.
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây.
(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.
(6) Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây.
(7) Chỉ khai khi biết rõ.
 
  
Chú thích:
1. Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.
2. Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
3. Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
4. Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).
5. Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây. Ví dụ: khai sinh ngày 05 tháng 01 năm 2015 tại số 10 quyển số 01/2015 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
6. Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc ví dụ: từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam;
Trường hợp bổ sung hộ tịch thì ghi rõ nội dung đề nghị bổ sung. Ví dụ: bổ sung phần ghi về quê quán trong Giấy khai sinh như sau: Nghệ An.
 

                 
------------------------------------------------------------------
Mẫu 16:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                               

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: ..............................................................................................
 
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ......................................................................................
Dân tộc: ...................................................................... Quốc tịch: ...........................................
Nơi cư trú: (1) ...........................................................................................................................
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ..........................................
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: .................................................................. Giới tính: ..................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................
Nơi sinh: ...................................................................................................................................                
Dân tộc:.................................................................Quốc tịch: .........................................
Giấy tờ tùy thân: (2)..................................................................................................................
Nơi cư trú: (1) ...........................................................................................................................
Nghề nghiệp: ............................................................................................................................
Trong thời gian cư trú tại .........................................................................................................
...................từ ngày..........tháng........năm .........., đến ngày ....... tháng ...... năm(3)..................
Tình trạng hôn nhân(4)...........................................................................................................
...................................................................................................................................................
Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (5)........................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................                
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
 
  Làm tại:................,ngày ..... tháng ..... năm ..............
 
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
 
 
..........................................
 
 
                    
Chú thích:
(1) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.
(2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
(3) Khai trong các trường hợp:
- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh;
- Người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân từ thời điểm đủ tuổi đăng ký kết hôn cho đến trước thời điểm đăng ký kết hôn;
- Người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau thì phải ghi cụ thể từng thời điểm thường trú.
(4) Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết.
Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại ............................................, từ ngày...... tháng ..... năm ......... đến ngày ........ tháng ....... năm ........ chưa đăng ký kết hôn với ai).
Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ....... tháng ..... năm ....... đến ngày ........ tháng ....... năm ........ không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức).
(5) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.


-----------------------------------------------------------------------------------
Mẫu 17:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI
 
Kính gửi: (1).....................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .....................................................................................
Nơi cư trú: (2).....................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ..........................................................................................................
Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ................................................................ Giới tính ...........................
Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................
Dân tộc:...............................................................Quốc tịch: .....................................
Nơi cư trú: (2).................................................................................................................
Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3)..................................................................................
Là con nuôi của:
Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………….……………………
Năm sinh: ......................... Dân tộc: .......................Quốc tịch: ……………
Nơi cư trú: (2) ............................................................................................
.................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………….……………………
Năm sinh: ......................... Dân tộc: .............................Quốc tịch: ……………
Nơi cư trú: (2) ................................................................................................
.....................................................................................................................
Theo (4) ........................................................................................................
số ...............................................................do(5)....................................................
cấp ngày........... tháng ........ năm .......................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 
 
Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
...........................................
 
 
 

Chú thích:
 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.         
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
 (4) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
 (5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch.
 
 
----------------------------------------------------------------------
Mẫu 18:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

TỜ KHAI GHI CHÚ VIỆC GIÁM HỘ, NHẬN CHA, MẸ, CON
Kính gửi: (1)......................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ............................................................................... ................
Nơi cư trú: (2)...................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ........................................................................................................................
Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc(4) ...................................................... cho người dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ................................................................... Giới tính ........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................................
Dân tộc:................................................Quốc tịch: ......................................................................
Nơi cư trú: (2)....................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3)...................................................................
: (5) ............................................................. của người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ............................................................ Giới tính ..........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................
Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch: ............................................
Nơi cư trú: (2) ..............................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3)......................................................................................................................
Đã được giải quyết theo (6) .........................................................................................................
số ...........................................................do(7)............................................................................
........................................................cấp ngày........... tháng ........ năm ....................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 
 
Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
...........................................
 
 
 

Chú thích:
 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào sổ hộ tịch.
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (giám hộ, nhận cha, mẹ, con).
(5) Ghi rõ mối quan hệ: là cha/mẹ/người giám hộ.
(6) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
 (7) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch.
 
-----------------------------------------------------------------------

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp những thắc mắc của bạn.

Trân trọng.

 


Nguồn tin: HC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
 • Khách hàng 6
 • Khách hàng 5
 • Khách hàng 4
 • Khách hàng 3
 • Khách hàng 2
 • Khách hàng 1

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ DUC PHUONG LAW

 DUC PHUONG LAW là trang thông tin hoạt động dịch vụ Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản và các dịch vụ pháp lý khác, thương hiệu chung của những chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động tố tụng, dịch vụ pháp lý. Là trí tuệ chung của các Luật sư, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Điều tra viên,...

Khám phá
Bộ đếm

 • Đang truy cập: 90
 • Hôm nay: 684
 • Tháng hiện tại: 504711
 • Tổng lượt truy cập: 17874716