Mẫu hợp đồng đặt cọc có làm thủ tục công chứng

Đăng lúc: Thứ ba - 16/06/2015 14:00 - Người đăng bài viết: luatducphuong
Mẫu hợp đồng đặt cọc

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng kinh tế, dân sự trong tương lai khi đã lựa chọn được đối tác, hàng hóa, dịch vụ. Các bên tham gia có thể thực hiện việc ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng đặt cọc cũng chính là hợp đồng độc lập, cần đảm bảo về hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật. DUC PHUONG LAW xin giới thiệu thiệu hợp đồng đặt cọc để bạn đọc nắm được như sau.
Mẫu hợp đồng đặt cọc có xác nhận của tổ chức công chứng

-------------------------------------------------------------------------------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố .......... (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):...............................................................................................................................................

Sinh ngày:.............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày.........................................................

tại...........................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

Hoặc có thể chn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông: ......................................................................................................................................................

Sinh ngày:.............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày.........................................................

tại...........................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Cùng vợ là bà: .....................................................................................................................................

Sinh ngày:.............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày.........................................................

tại...........................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ................................................................................................................................

Sinh ngày:.............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày.........................................................

tại...........................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ và tên:...........................................................................................................................................

Sinh ngày:.............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày.........................................................

tại...........................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:...................................................................................................................

Sinh ngày:.............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày.........................................................

tại...........................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: .....................................................

ngày ...................do ..............................................................lập.

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: .........................................................................................................................................

Trụ sở: ..................................................................................................................................................

Quyết định thành lập số:..........................................ngày..............tháng...........năm........................

do ................................................................................................................................................... cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................ngày.....tháng.....năm....................

do ................................................................................................................................................... cấp.

Số Fax: ..........................................Số điện thoại:...............................................................................

Họ và tên người đại diện: ..................................................................................................................

Chức vụ: ...............................................................................................................................................

Sinh ngày:.............................................................................................................................................                   

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày.........................................................                   

tại...........................................................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: .....................................................

ngày ...................do ..............................................................lập.

Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản đặt cọc

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: ................., kể từ ngày          

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài
sản đặt cọc;

c) Các thỏa thuận khác ...

2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác ...

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa
vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác ...

2. Bên B có các quyền sau đây:

a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

b) Các thỏa thuận khác ...

ĐIỀU 6

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí công chứng hợp đồng này do Bên ...... chịu trách nhiệm nộp. 

ĐIỀU 7

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được,
thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

3. Các cam đoan khác...

ĐIỀU 9

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ...............................................................................................................
 
                          Bên A                                                                           Bên B                               
 
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                    (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

DUC PHUONG LAW tự hào về đội ngũ luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, chuyên chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm, làm việc có trách nhiệm và uy tín.
 
Cam kết sẽ đem lại cho quý khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất cùng với những giải pháp hiệu quả và toàn diện nhằm giúp quý khách hàng thực hiện tốt nhất việc hợp đồng.

 
 
Tác giả bài viết: ducphuong
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
 • Khách hàng 6
 • Khách hàng 5
 • Khách hàng 4
 • Khách hàng 3
 • Khách hàng 2
 • Khách hàng 1

Giới thiệu

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHAI THUẾ, KẾ TOÁN CỦA DUC PHUONG LAW

Kính gửi: - Quý khách hàng.    Trước hết cho phép chúng tôi được thay mặt toàn thể các lãnh đạo, nhân viên, cộng tác viên của DUC PHUONG LAW gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất ! Sau nhiều năm hoạt động, DUC PHUONG LAW  giờ đây đã có thể khẳng định sự thành công...

Khám phá
Bộ đếm

 • Đang truy cập: 21
 • Khách viếng thăm: 16
 • Máy chủ tìm kiếm: 5
 • Hôm nay: 11872
 • Tháng hiện tại: 378447
 • Tổng lượt truy cập: 18590835