Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài

Đăng lúc: Thứ ba - 26/11/2013 11:07 - Người đăng bài viết: luatducphuong
Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài

Mục tiêu: Giúp quý khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để được cấp giấy phép thành lập công ty, dự án đầu tư, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện trong lãnh thổ Việt Nam.
Các hình thức kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài: 

- Thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài - Công ty Cổ phần,

- Thành lập Công ty TNHH - Doanh nghiệp Liên Doanh,

- Hợp Đồng hợp Tác Kinh Doanh không Thành Lập Pháp Nhân.
 
Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài

1.Tư vấn đầu tư

- Giúp quý khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để được cấp giấy phép thành lập công ty, dự án đầu tư, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện trong lãnh thổ Việt Nam.

- Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ dự án và theo dõi việc thẩm định hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Tư vấn, soạn thảo, xem xét, và giúp khách hàng kiểm tra tính hợp pháp và tính trung thực của các giấy tờ pháp lý, hợp đồng và tài liệu liên quan đến dự án hoặc của đối tác kinh doanh của khách hàng nhằm bảo vệ quyền
và lợi ích của khách hàng trong dự án hay liên quan đến các giao dịch kinh doanh đó.     
 
- Đầu tư nước ngoài vào Việt nam:

- Là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư.

- Cá nhân, tổ chức, pháp nhân nước ngoài có thể trực tiếp bỏ vốn đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận hoặc đầu tư gián tiếp bằng việc góp vốn, mua cổ phần, cổ phiếu vào Việt Nam.

- Nhà đầu tư phải tuân thủ pháp luật Việt nam các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

- Đầu tư trong nước: Đầu tư trong nước là việc nhà đầu tư trong nước bỏ vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Đầu tư ra nước ngoài :là việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư.
 
2. Lập dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài: 

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư trực tiếp vào Việt nam phải tiến hành các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong đó có việc lập dự án đầu tư.Tùy từng lĩnh vực đầu tư mà việc lập dự án đầu tư có những đặc thù riêng.
 
 3. Các lĩnh vực khác liên quan đến đầu tư: 

- Tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính:

- Tìm kiếm đất dành cho các dự án, văn phòng cho thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi đã xây dựng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế để phục vụ sản xuất, kinh doanh;

- Sử dụng có trả phí các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ, bao gồm hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, xử lý chất thải và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khác trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; 

- Tư vấn chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình khác phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế để bán hoặc cho thuê;

- Định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; định mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ khác trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; định giá cho thuê, giá bán nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và định mức phí dịch vụ;

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất và cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Chính sách về thuế, tài chính, tỉ lệ nội địa hóa, xuất nhập khẩu.

- Tư vấn các vấn đề khác như: Lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu, chuyển lợi nhuận về bản quốc.
 
4. Hình thức đầu tư trực tiếp: 

Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
 
- Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư

- Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

- Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam được hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài mới.

- Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài:

-  Nhà đầu tư nước ngoài được liên doanh với nhà đầu tư trong nước để đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

-  Doanh nghiệp thành lập theo quy định trên được liên doanh với nhà đầu tư trong nước và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

- Doanh nghiệp thực hiện đầu tư theo hình thức liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

- Trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài với một hoặc nhiều nhà đầu tư trong nước (sau đây gọi tắt là các bên hợp doanh) thì nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh phải có quy định về quyền lợi, trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên hợp doanh.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau để tiến hành đầu tư, kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế và pháp luật có liên quan.

- Trong quá trình đầu tư, kinh doanh, các bên hợp doanh có quyền thoả thuận thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên hợp doanh thỏa thuận. Ban điều phối không phải là cơ quan lãnh đạo của các bên hợp doanh.

- Bên hợp doanh nước ngoài được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để làm đại diện cho mình trong việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Văn phòng điều hành của bên hợp doanh nước ngoài có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi các quyền và nghĩa vụ quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 
5. Hình thức đầu tư gián tiếp: 

- Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.


6. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

- Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp để tham gia quản lý hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp nhận sáp nhập, mua lại kế thừa các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

- Nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam phải: thực hiện các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; tuân thủ các quy định về điều kiện tập trung kinh tế của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về doanh nghiệp; đáp ứng điều kiện đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
 
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp những thắc mắc cho bạn.

Trân trọng hợp tác.
 
 
Tác giả bài viết: DUC PHUONG LAW
Nguồn tin: DS, KT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
 • Khách hàng 6
 • Khách hàng 5
 • Khách hàng 4
 • Khách hàng 3
 • Khách hàng 2
 • Khách hàng 1

Giới thiệu

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHAI THUẾ, KẾ TOÁN CỦA DUC PHUONG LAW

Kính gửi: - Quý khách hàng.    Trước hết cho phép chúng tôi được thay mặt toàn thể các lãnh đạo, nhân viên, cộng tác viên của DUC PHUONG LAW gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất ! Sau nhiều năm hoạt động, DUC PHUONG LAW  giờ đây đã có thể khẳng định sự thành công...

Khám phá
Bộ đếm

 • Đang truy cập: 12
 • Khách viếng thăm: 11
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 6
 • Tháng hiện tại: 332673
 • Tổng lượt truy cập: 18545061