7 nội dung mới cơ bản của Bộ luật Hình sự 2015, SĐBS năm 2017

Đăng lúc: Thứ hai - 21/01/2019 08:24 - Người đăng bài viết: luatducphuong
Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có những thay đổi cơ bản, đánh đấu một giai đoạn phát triển trong công tác xây dựng pháp luật, thể hiện sự thay đổi của đất nước, thay đổi về quan điểm nhận thức của nhà làm luật trong giai đoạn hội nhập. Những thay đổi trong bộ luật cũng thể hiện sự điều chỉnh của pháp luật đối với diễn biến mới về tình hình vi phạm, tội phạm khi nền kinh tế đất nước có bước phát triển mới, ghi nhận sự tiến bộ trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm và những thách thức mới đối với những người thi hành pháp luật.
Ngày 01/01/2018 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực, trong đó có 7 điểm cơ bản so với Bộ luật hình sự cũ, xin giới thiệu để bạn đọc cùng tham khảo.
 
Là một trong những bộ luật đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện pháp luật hình sự của Nhà nước ta, góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra và bảo đảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế. 
 
Ngày 27-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015; ngày 20-6-2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 (sau đây gọi là BLHS năm 2015). Theo đó, Bộ luật gồm 3 phần, 26 chương, 426 điều, có nhiều điểm mới quan trọng, cụ thể:
 
Một là, BLHS năm 2015 bổ sung quy định hạn chế áp dụng hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt ngoài tù
 
Theo quy định của BLHS năm 1999, phạt tiền là hình phạt chính chỉ được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng đối với một số tội phạm cụ thể. Đến nay, theo BLHS năm 2015, phạt tiền là hình phạt chính không chỉ được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng mà cả trường hợp phạm các tội nghiêm trọng. Riêng đối với nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do BLHS quy định thì phạt tiền là hình phạt chính có thể áp dụng đối với tội rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đối với hình phạt tù, BLHS khẳng định nguyên tắc không áp dụng hình phạt tù đối với người phạm tội lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý.
 
Hai là, BLHS năm 2015 bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
 
Theo quy định của pháp luật hình sự Nhà nước ta từ trước đến nay, trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra đối với cá nhân người phạm tội, không đặt ra đối với tổ chức. Tuy nhiên, nay theo BLHS năm 2015, không chỉ cá nhân mà tổ chức (pháp nhân thương mại) cũng là chủ thể của tội phạm, phải chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện tội phạm, đây là quy định rất mới. Theo BLHS năm 2015, pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về 33 tội danh, đó là một số tội phạm thuộc chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Chương XVIII), chương các tội phạm về môi trường (Chương XIX) và chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng (Chương XXI).
 
Ba là, thay đổi chính sách hình sự đối với người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 12)
 
BLHS năm 2015 có sự điều chỉnh rất lớn trong chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, đặc biệt là đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo hướng bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người ở độ tuổi này. Theo đó, người ở độ tuổi này chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc 28 tội danh trong số 314 tội danh được quy định trong BLHS (chiếm tỷ lệ 8,91%) thuộc 04 nhóm tội phạm: (1) Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người; (2) Các tội xâm phạm sở hữu; (3) Các tội phạm về ma túy; (4) Các tội xâm phạm an toàn công cộng.
 
Bốn là, thay đổi chính sách hình sự đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội
 
BLHS năm 2015, đã mở rộng khái niệm chuẩn bị phạm tội (bổ sung hành vi thành lập, tham gia nhóm tội phạm); mở rộng phạm vi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội (không chỉ là tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng mà cả tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng); tuy nhiên, BLHS năm 2015 thu hẹp số tội danh phải chịu trách nhiệm hình sự (25 tội danh quy định tại khoản 2 Điều 14); giảm mức hình phạt cao nhất đối với hành vi phạm tội, theo quy định của BLHS năm 1999 hình phạt cao nhất đối với hành vi chuẩn bị phạm tội là 20 năm, nay BLHS năm 2015 quy định hình phạt cao nhất đối với hành vi chuẩn bị phạm tội là 05 năm tù). Bên cạnh đó, đã thu hẹp đáng kể phạm vi chịu trách nhiệm của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội.
 
Năm là, bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện
 
BLHS năm 2015 đã bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện với những quy định rất chặt chẽ nhằm tạo cơ hội cho những phạm nhân tích cực cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án ở các cơ sở giam giữ được sớm trở về với gia đình và tiếp tục chứng tỏ sự cải tạo của mình trong môi trường xã hội bình thường có sự giám sát của chính quyền địa phương và xã hội. Nếu trong thời gian thử thách mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 66), cố ý vi phạm nghĩa vụ hoặc phạm tội mới thì phải trở lại cơ sở giam giữ để chấp hành tiếp phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Quy định này góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về việc giáo dục, cải tạo người phạm tội trong môi trường xã hội.
 
Sáu là, bổ sung các tội phạm mới, bãi bỏ một số tội phạm
 
BLHS năm 2015 đã bổ sung 34 tội danh mới, theo đó, đã thay thế tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS năm 1999) bằng các tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung 15 tội danh có tính chất “cố ý làm trái” trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của BLHS năm 1999 cho phù hợp với tình hình mới, BLHS năm 2015 còn bổ sung một số tội danh mới trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, bao quát các lĩnh vực thường hay xảy ra tội phạm; bãi bỏ 07 tội danh được quy định trong BLHS năm 1999 gồm: (1) Tảo hôn; (2) Kinh doanh trái phép; (3) Báo cáo sai trong quản lý kinh tế; (4) Vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; (5) Sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; (6) Không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính; (7) Hoạt động phỉ.
 
Bảy là, cụ thể hóa các tình tiết có tính chất định tính
 
BLHS năm 2015 đã cụ thể hóa các tình tiết có tính chất định tính, vốn là một trong những bất cập của BLHS năm 1999 như: “gây hậu quả nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”; “số lượng lớn”, “số lượng rất lớn”, “số lượng đặc biệt lớn”; “thu lợi bất chính lớn”, “thu lợi bất chính rất lớn”, “thu lợi bất chính đặc biệt lớn”; “đất có diện tích lớn”, “đất có diện tích rất lớn”, “đất có diện tích đặc biệt lớn”; “giá trị lớn”, “giá trị rất lớn”, “giá trị đặc biệt lớn”; “quy mô lớn” là các tình tiết định tội, định khung tăng nặng hình phạt của các điều luật có quy định các tình tiết này, đặc biệt là các tội phạm về kinh tế, môi trường, các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người, các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng nhằm đảm bảo tính minh bạch. Điều này làm cho BLHS năm 2015 có thể áp dụng được ngay mà không phải chờ văn bản hướng dẫn thi hành như trước đây.
 
Với nhiều nội dung đổi mới cơ bản như trên, BLHS năm 2015 sẽ có những tác động lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta.
 
Trung tướng, GS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và CCHC, TP - Bộ Công an

Nguồn: Báo điện tử Công an nhân dân.

-------------------------------------------------------------------------------------

Khi diễn biến về tội phạm cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thay đổi, việc tư vấn, tham gia tố tụng của Duc Phuong Law cũng có những bước thay đổi mới để đem lại lợi ích cho khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp thắc mắc của bạn.

Trân trọng.

 
 

Nguồn tin: HS
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
  • Khách hàng 6
  • Khách hàng 5
  • Khách hàng 4
  • Khách hàng 3
  • Khách hàng 2
  • Khách hàng 1

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ DUC PHUONG LAW

 DUC PHUONG LAW là trang thông tin hoạt động dịch vụ Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản và các dịch vụ pháp lý khác, thương hiệu chung của những chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động tố tụng, dịch vụ pháp lý. Là trí tuệ chung của các Luật sư, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Điều tra viên,...

Khám phá
Bộ đếm

  • Đang truy cập: 86
  • Hôm nay: 6289
  • Tháng hiện tại: 528575
  • Tổng lượt truy cập: 16986499