Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng

DUC PHUONG LAW xin giới thiệu đơn xin cấp giấp phép xây dựng cho công trình thuộc dự án để bạn đọc tham khảo và tiến hành khi có nhu cầu xin cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án đã được phê duyệt.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

cho công trình thuộc dự án ……

Kính gửi: .............................................................................

1. Tên chủ đầu tư:  ..................................................................................................

- Người đại diện .........................................  Chức vụ: .............................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà:  ............Đường...................... Phường (xã).................................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................

- Lô đất số  .......................................Diện tích ..................................m2

- Tại: ...................................... Đường: .....................................................................

- Phường (xã) ............................... Quận (huyện)...................................................... 

- Tỉnh, thành phố........................................................................................................

- Nguồn gốc đất ........................................................................................................

3. Nội dung xin phép:...............................................................................................

- Tên dự án:................................................................................................................

- Gồm: (n) công trình. Trong đó:

+ Công trình số (1-n):   (tên công trình)

. Loại công trình:  .................................... Cấp công trình:.......................................

. Diện tích xây dựng:.....................m2 ; Tổng diện tích sàn:................................m2.

. Chiều cao công trình: .................m; Số tầng: .........................................................

. Nội dung khác:........................................................................................................

4. Những công trình đã khởi công:

+ Công trình:..............................................................................................................

5. Tổ chức tư vấn thiết kế:.......................................................................................

+ Công trình số (1-n): ...............................................................................................

- Địa chỉ ....................................................................................................................

- Điện thoại ...............................................................................................................

6. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở: ...................................................................

- Địa chỉ:..................................................Điện thoại .................................................

7. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ...................................................................

8. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án:..............................................tháng.

9. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                                                       Hà nội,   Ngày ..... tháng .... năm ....

                                                                                                             Người làm đơn
   
                                                                                                  (Ký ghi rõ họ tên)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------