Đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp về: Địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ.

Đăng ký thay đổi Công ty TNHH MTV

Đăng ký thay đổi Công ty TNHH MTV

Khi có chủ trương thay đổi một số thông tin cơ bản của Doanh nghiệp về địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ. Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
DUC PHUONG LAW xin trân trọng giới thiệu về nội dung, trình tự, danh mục hồ sơ, căn cứ luật về việc đăng ký thanh đổi một số chi tiết về đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên như sau:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp về “Phòng một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Danh mục hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.

- Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi:

+ Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của doanh nghiệp (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến).

+ Báo cáo tài chính/Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);

+ Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà luật pháp chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

c) Cơ quan thực hiện đăng ký: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Thời gian chờ kết quả: 5 ngày làm việc.

e) Kết quả giải quyết: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên
 
3. Căn cứ pháp luật:

a. Các Luật:

- Luật Doanh nghiệp 2005;

- Luật Đầu tư năm 2005;

b. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh
nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

c. Các quyết định của UBND Thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;

- Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội v/v ban hành danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

- Quyết định 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 của Sở KH&ĐT Hà Nội về việc ban hành quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&ĐT Hà Nội.

Với phương châm là “Người bạn đồng hành tốt nhất cho doanh nghiệp”DUC PHUONG LAW luôn tận tâm phục vụ với mức trách nhiệm cao nhất, tiết kiện về thời gian và chi phí cho quý khách hàng trong việc đăng ký thay đổi một số thông tin cơ bản của Doanh nghiệp về địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên.

 
 

Tác giả bài viết: ducphuong